autodesk.gif

1327964400_eduroam_logo.png

academy2crgb_94x89.gif

akreditovane_stredisko.gif

logo_msita_program.gif

msdnaa_logo_stacked_color.gif

pil_coe_black.jpg

univ3.jpg

univ2-logo.gif

hitklastr.gif

cteni_pomaha.gif

1359241200_krkraj.gif

1370296800_opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

ca_banner.gif

Kritéria pro přijímací řízení v RVP - Informační technologie pro školní rok 2017/2018

 
 1. Hodnocení vysvědčení z předchozího vzdělávání
  1. Hodnotí se dosažené výsledky z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
  2. Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům matematika, fyzika.
  3. Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může dosáhnout maximálně 20 bodů.
  4. Vzorec hodnocení: 32 – 3 * (2 * průměr + známka MAT + známka FYZ) 
 2. Přijímací zkouška je stanovena vyhláškou č. 353/2016 Sb. Student obdrží pozvánku ke zkoušce.
  1. Rozsah započítávaného bodové hodnocení přijímací zkoušky:
  2. Matematika 0 - 50 bodů.
  3. Český jazyk a literatura 0 - 20 bodů.
 3. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče:   
  1. Uchazeč zašle škole kopie dokladů o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách.  Bodové hodnocení doložených skutečností stanoví ředitel školy. (0 - 5 bodů).
  2. Pokud žák absolvoval úspěšně v předchozím vzdělávání jiný stupeň školy než ZŠ, může ředitel zohlednit tuto skutečnost dalšími body v rozsahu 0 – 5 bodů.
 4. Maximální možný bodový zisk je 100 bodů.
 5. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu v tomto přijímacím řízení není stanoven.

 

V Hradci Králové 9.11.2016                                 Jan Lang
                                                                         ředitel školy