autodesk.gif

1327964400_eduroam_logo.png

academy2crgb_94x89.gif

akreditovane_stredisko.gif

logo_msita_program.gif

msdnaa_logo_stacked_color.gif

pil_coe_black.jpg

univ3.jpg

univ2-logo.gif

hitklastr.gif

cteni_pomaha.gif

1359241200_krkraj.gif

1370296800_opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

ca_banner.gif

Kritéria pro přijímací řízení v RVP - Informační technologie pro školní rok 2016/2017

       
 
 1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
  1. Hodnotí se dosažené výsledky na vysvědčení v obou pololetích 8. a v pololetí 9. třídy základní školy nebo odpovídajících tříd víceletého gymnázia.
  2. Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům matematika, fyzika, informatika (nebo obdobný předmět).
  3. Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může být v rozsahu (-18 až 30) bodů.
  4. Vzorec hodnocení: 45 – 3 * (2 * průměr + známka MAT + známka FYZ+ známka INF) 
  5. Student který neabsolvoval předmět informatika má zpočítány body za známku 3. 
  6. Pokud žák absolvoval úspěšně v předchozím vzdělávání jinou formu školy než ZŠ, může ředitel zohlednit tuto skutečnost dalšími body v rozsahu 0 – 10 bodů.
 1. Přijímací zkouška zadávaná centrálně je dobrovolná
 2. Další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče: Uchazeč zašle škole doklady (kopie dokladů) o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách. Bodové hodnocení doložených skutečností stanoví ředitel školy. Dále pak jsou započítány body získané na zkoušce konané formou centrálně zadávaných jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury dne 15.4.2016.  Bodové hodnocení této zkoušky:  body_matematika / 2   (výsledky z českého jazyka a literatury se nezapočítávají do bodového hodnocení, ale budou evidovány)

            Minimální počet bodů pro splnění kritéria je 10 bodů. Ředitel si vyhrazuje právo změnit kritéria pokud dojde ke změně zákona nebo vyhlášky. 

 
V Hradci Králové 8.11.2015                                 Jan Lang
                                                                                   ředitel školy