autodesk.gif

1327964400_eduroam_logo.png

academy2crgb_94x89.gif

akreditovane_stredisko.gif

logo_msita_program.gif

msdnaa_logo_stacked_color.gif

pil_coe_black.jpg

univ3.jpg

univ2-logo.gif

hitklastr.gif

cteni_pomaha.gif

1359241200_krkraj.gif

1370296800_opvk_ver_zakladni_logolink_rgb_cz.jpg

ca_banner.gif

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 v oboru Multimediální tvorba 

Uchazeči o přijetí na obor s talentovou zkouškou nekonají jednotnou přijímací zkoušku v dubnu 2017. 
 
Talentová zkouška: (doba trvání cca  2 hodiny)
a) Talentová zkouška konaná ručně – kresba nebo malba provedená na zadané téma nebo podle zadané předlohy libovolnou technikou. Kreslící potřeby si student přinese vlastní, papíry dodá škola
Součástí je zhotovení návrhu (skica, náčrt) případně varianty návrhu
Provedení vlastní práce
b) Talentová zkouška na počítači – uchazeč si doveze do školy vlastní počítač s vlastním softwarem – výtvarná práce je provedena na zadané téma
Součástí práce jsou případné návrhy prováděné rukou
Práce se odevzdává ve formě datového souboru (USB rozhraní počítače nebo CD-RW)
Výsledek práce musí být převeden do tisknutelného formátu (jpg, tiff, gif, ….)
V případě animací je práce odevzdána pouze jako datový soubor (avi, mpeg, ….)
c) Kritéria hodnocení: nápaditost, zvládnutí výtvarné techniky, kompozice, barevná skladba, atd.
d) Hodnocení talentové zkoušky je komisionální v rozsahu 0 – 40 bodů.
 
Hodnocení výsledků ze základní školy:
Hodnotí se dosažené výsledky z posledních 2 ročníků (7. a 8. třída), ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky.
Kritérium je průměrný prospěch s přihlédnutím k předmětům ČJ, DEJ, Výtvarná výchova.
Hodnocení je bodové a přepočítává se z průměrného prospěchu v každém pololetí a může být v rozsahu -35 až 30 bodů. Podle vzorce: 50 – 4*(2*průměri + známka ČJLi + známka DEJi + známka výtv_výchi ) kde i představuje jedno ze 4 hodnocených vysvědčení (7.tř. pol., 7.tř. výroční, 8.tř. pol. , 8.tř. výroční)
 
Domácí práce:
Předpokladem je, že student předloží svoje vlastní práce (maximální počet je 10), které vytvořil doma, v základní škole případně i v základní umělecké škole.
Domácí práce vytvořené počítačem budou předloženy v tištěné podobě, v případě animací nebo www stránek budou předloženy na CD ve vhodném formátu ( videa bez použití kodeků).
Kritéria – jako u talentové zkoušky a dále se přihlíží k pracnosti.
Hodnocení prací je komisionální v rozsahu 0 – 10 bodů.
 
Pohovor:
Pohovor má za cíl zjistit další skutečnosti, které osvědčující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče pro studium zvoleného oboru. Je veden na tato témata: dosud používané programové vybavení, počítače, vývoj techniky, oblasti zájmu studenta, atd.
V rámci pohovoru student předkládá doklady o účasti a dosažených výsledcích v soutěžích nebo přehlídkách či výstavách
Kritéria: vystupování studenta, odborné znalosti, všeobecný přehled,
Hodnocení pohovoru je komisionální v rozsahu 0 – 25 bodů.
 
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů v talentové zkoušce a hodnocení domácích prací.
Celkové bodové hodnocení musí být alespoň 20 bodů.
 
V Hradci Králové 30.10.2016                                 Jan Lang
                                                                          ředitel školy